Verkiezingsprogramma 2018

CD&V Pepingen kiest voor:

een warme gemeente

Een warme gemeente is een plek waar mensen van alle leeftijden zich goed voelen, waar ze zich aanvaard weten en een thuisgevoel ervaren, waar ze zorg dragen voor zichzelf en voor elkaar, waar ze zich volledig kunnen ontplooien.
We zetten in op een sterk buurt- en verenigingsleven, op een breed aanbod aan culturele activiteiten, op de nodige sportvoorzieningen en -infrastructuur. We gaan voor kindvriendelijkheid en voor ruime toegankelijkheid.
We kiezen voor een beleid waaraan iedereen mag en kan participeren. Samen werken we aan een politiek die respect en luisterbereidheid vooropstelt. En bij problemen zoeken we niet naar schuldigen, maar naar oplossingen.
We beogen een politiek die de levenskwaliteit verbetert van iedereen, zonder onderscheid.

CD&V Pepingen heeft onder speerpunt WARME GEMEENTE twee grote ambities:
een BRUISENDE gemeente waar het gemeenschapsleven spettert
een ZORGENDE gemeente waar iedereen telt

Een BRUISENDE gemeente waar het gemeenschapsleven spettert …
… willen we realiseren met volgende concrete programmapunten:

 • We blijven de gemeentelijke en niet-gemeentelijke zalen gratis ter beschikking stellen aan verenigingen of occasionele groepen.
 • We investeren in de verdere uitbouw en renovatie van bestaande infrastructuur zoals OC de SCHUUR Vander Stokken en zaal DE KRING.
 • De uitbouw van een cultuurhuis in het centraal dienstencentrum de ZAGERIJ (zie ook ‘een STERKE gemeente’) moet het culturele leven van Pepingen tot zijn volle recht laten komen. Het cultuurhuis zal een hedendaagse bibliotheek huisvesten die voorbereid is op de steeds verdergaande digitalisering. Een moderne bib is geen eiland op zich, maar moet mee haar rol kunnen spelen in het brede gemeentelijk beleid. Het is een ruimte waar burgers een tijdje kunnen vertoeven, informatie opzoeken, een krant of boek lezen of een praatje slaan met andere bezoekers.
 • De haalbaarheid en de realisatie van een sporthal willen we verder uitwerken met een groep Pepingenaren die het denkproces mee richting geven.
 • We willen samenwerken met culturele centra uit naburige steden en gemeenten zodat de Pepingenaar een ruimer aanbod krijgt.
 • We bieden financiële en logistieke steun aan sport-, cultuur- en kunstinitiatieven op het vlak van ontspanning, animatie, educatie en informatie zodat alle Pepingenaren van het bruisend verenigingsleven kunnen genieten.

Een ZORGENDE gemeente waar iedereen telt…
… willen we realiseren met volgende concrete programmapunten:

 • Het uitbouwen van een sociaal restaurant met externe partners. Hier denken wij aan de woonzorgcentra Vanderstokken en Mater Dei en de assistentiewoningen Hoesnaek.
 • We zullen het project van een sociale kruidenier uitwerken. Door als gemeente partner te worden van een winkel waar voeding aan sterk verminderde prijs aangeboden wordt, krijgen mensen met beperkt budget de mogelijkheid om zich degelijke en tegelijk betaalbare maaltijden te verschaffen.
 • We beogen een volwaardige Fair-Trade-Gemeente te zijn. Fair-Trade-Gemeente Pepingen draagt op een correcte manier bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Op gemeentelijke activiteiten zullen producten van de Wereldwinkel aangeboden worden. Zo draagt Pepingen zijn bescheiden steentje bij tot eerlijke wereldhandel.
 • We willen werken aan praktische voorzieningen en hulpmiddelen voor mindervaliden en mensen met een beperking. In openbare gebouwen en bij publieke activiteiten ijveren we om een verzorgingsruimte in te richten zodat mindervaliden en mensen met een beperking ook kunnen deelnemen.

een groene gemeente

In een groene gemeente is het aangenaam wonen: een groene long in je buurt, geeft zuurstof aan je leven. Met een oppervlakte van 3.600 hectare voor 4.500 inwoners is Pepingen bij uitstek een landelijke en groene gemeente. Het prachtige Pajottenland waarin we wonen en dat we koesteren werd mee gecreëerd door onze plaatselijke landbouwers. Deze toestand willen we behouden, koesteren, versterken en ook wat kleuren, samen met u en onze landbouwers en met wederzijds respect.
Een groene gemeente is ook een milieuvriendelijk gemeente. We willen de uitdaging om onze voetafdruk te verkleinen met beide handen grijpen en, in het kader van de ondertekende burgemeestersconvenant, een gevarieerd pakket aan maatregelen uitwerken om Pepingen zo snel mogelijk CO2 neutraal te maken. We willen als gemeente het goede voorbeeld geven, al dan niet met participatie van de Pepingenaar.

CD&V Pepingen heeft onder speerpunt GROENE GEMEENTE
2 grote ambities:
een DUURZAME gemeente met respect voor landbouw
een KLIMAATVRIENDLIJKE gemeente

Een DUURZAME gemeente met respect voor landbouw …
… willen we realiseren met volgende concrete programmapunten:

 • We versterken onze inspanningen om onze fietspaden en wandelwegen op een ecologische manier te onderhouden. We rekenen hiervoor op een samenwerking met de INL – ploegen (Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen) en op onze landbouwers.
 • We hebben de ambitie om een ruimingsplan voor onze grachten en beken op te stellen in samenspraak met onze landbouwers.
 • MOOIMAKERS, dat Vlaanderen wil bevrijden van zwerfvuil en sluikstorten, kent een groot draagvlak en onze deelname aan deze actie moet zeker voortgezet worden. Sluikstorten tegengaan via de onbemande camera’s van de Politie moet onderdeel worden van het preventiebeleid.
 • De deelname van de scholen en de jeugdbewegingen aan de zwerfvuilacties zal op termijn leiden tot een groeiend milieubewustzijn en tot meer sociale controle.
 • Wij willen onze dorpskernen bebloemen zoals we in 2018 reeds gedaan hebben in het centrum van Pepingen en langs de Ninoofsesteenweg. Naburige gemeenten geven ons hier het goede voorbeeld.
 • In samenwerking met het ANB (Agentschap Natuur en Bos) willen we het grote potentieel van het park en bos TER RIJST nog meer benutten voor onze Pepingse bevolking door te pleiten voor meer wandelwegen en trajecten voor mountainbikers en ruiters.

Een KLIMAATVRIENDELIJKE gemeente …
… willen we realiseren met volgende concrete programmapunten:

 • Het plaatsen van zonnepanelen op een aantal gemeentelijke gebouwen met mogelijkheid tot participatie door de burgers.
 • Inpikkend op het beleid van de Vlaamse Regering willen we het plaatsen van zonnepanelen promoten, ook voor bedrijven.
 • De bestaande straatverlichting moet vervangen worden door LED-verlichting.
 • Pepingen werkt graag mee aan de studie van de Provincie voor “hernieuwbare energie Pajottenland” en engageert zich nu reeds om voluntaristisch mee te werken aan de uitvoering ervan.
 • De uitbouw van een functioneel fietspadennetwerk (zie ook ‘een VEILIGE EN MOBIELE gemeente’) dat meer inwoners uitnodigt de fiets te gebruiken voor kleine afstanden.
 • Het potentieel van een systeem van elektrische deelauto’s voor Pepingen onderzoeken gecombineerd met een strategische inplanting van laadpalen voor auto’s en fietsen.

een veilige en mobiele gemeente

Onze huisbezoeken leerden ons dat veiligheid en meer bepaald verkeersveiligheid heel hoog scoren op de lijst van klachten en beleidssuggesties.
Onze politie doet nochtans grote inspanningen om de snelheidslimieten te laten respecteren. In 2018 werd reeds 98 uren op snelheid gecontroleerd in Pepingen. Niet minder dan 26.040 auto’s werden gecontroleerd en 2.009 bestuurders werden beboet wegens overdreven snelheid. Het is een collectieve verantwoordelijkheid, maar een mentaliteitswijziging bewerkstelligen vergt tijd en veel inspanningen.
Een betere verkeersveiligheid vraagt om een gecombineerde aanpak. We willen de verkeersveiligheid verbeteren door te investeren in veilige weginfrastructuur die bewoners en de meest kwetsbare weggebruikers beter moeten beschermen, door te sensibiliseren en verkeersonderwijs te ondersteunen en, waar nodig, door extra handhaving in te zetten.
Ook mobiliteit en de toename van het aantal verplaatsingen over de jaren heen beïnvloedt de verkeersveiligheid. Een evaluatie van de verkeersstromen in Pepingen en maatregelen om mensen te stimuleren hun wagen wat meer aan de kant te laten staan, dringen zich op.

CD&V Pepingen heeft onder speerpunt VEILIGE EN MOBIELE GEMEENTE twee grote ambities:
VEILIG VERKEER voor iedereen
een plattelandsgemeente met RECHT OP MOBILITEIT

VEILIG VERKEER voor iedereen …
… willen we realiseren met volgende concrete programmapunten:

 • Naast het fietspad Bogaarden-Pepingen dat we momenteel aanleggen, willen we verder investeren in de uitvoering van het door de gemeenteraad reeds goedgekeurd Fietspadenplan 2024. Fietspaden verhogen de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers. De komende jaren willen we daarom fietspaden aanleggen langs volgende straten: Molenstraat Bogaarden (954 meter), Eikstraat Beert (761 meter), Molenhofstraat Heikruis (545 meter) en Hondzochtstraat in Bellingen (812 meter). Deze investeringen zijn betaalbaar omdat deze wegen op het Vlaams functioneel fietsroutenetwerk liggen en voor 90 % kunnen betoelaagd worden.
 • We voorzien de herziening van het Pepings Mobiliteitsplan. Geen eindeloze discussies en ook geen toverformule maar met vele kleine maatregelen zoals eenduidige snelheidsregimes of snelheidsremmende maatregelen hopen we de verkeersveiligheid te verbeteren. Wij zijn daar het laatste jaar trouwens reeds mee begonnen. De hertekening van de verkeerstromen rond de Bellingse school Spring in ’t Veld wordt door ouders en school als een merkbare verbetering van de veiligheid ervaren.
 • Samen met de politiezone Pajottenland en de omliggende gemeenten willen we werken aan een camerabeleidsplan met onder andere ANPR-camera’s (nummerplaatherkenning) dat moet helpen bij preventie, de verhoging van de veiligheid in het algemeen en in het bijzonder de verkeersveiligheid.

Een plattelandsgemeente met RECHT OP MOBILITEIT …
… willen we realiseren met volgende concrete programmapunten:

 • Voor het collectief vervoer laat De Lijn grote delen van Pepingen in de steek. Wij begrijpen dat een geringe vraag moeilijk verzoenbaar is met rendementsobjectieven van de overheid maar een minimaal aanbod van collectief vervoer is ook belangrijk in een kleine landelijke gemeente. Daarom willen we zelf het initiatief nemen om het idee van de Pepingen-bus grondig te onderzoeken samen met De Lijn, de scholen en onze verenigingen.
 • Bij de herziening van het mobiliteitsplan willen we ook maatregelen treffen waardoor de fiets voor kortere verplaatsingen een aantrekkelijk alternatief wordt voor de auto, dit uiteraard in samenspraak met de bevolking. Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde ruilverkavelingswegen terug te geven aan de landbouw en zwakke weggebruikers zoals recent gebeurde met de Kiethomstraat in samenwerking met de stad Halle. Meer mensen op de fiets moet het fileleed inperken en zal de leefbaarheid van onze dorpen verhogen.
 • Met de uitbouw van een centraal dienstencentrum in de ZAGERIJ (zie ook ‘een STERKE gemeente’) zetten we in op kernversterking waardoor meer verplaatsingen te voet of met de fiets kunnen worden afgelegd en we minder afhankelijk zijn van de auto.
 • We willen het gebruik van het openbaar vervoer door de schoolgaande jeugd stimuleren door fietsstallingen te plaatsen aan de bushaltes.
 • In het dossier van de sluiting van de spoorwegovergangen beogen wij een actieve samenwerking met spoorwegbeheerder Infrabel om een oplossing uit te werken met overleg en inspraak van zoveel mogelijk betrokkenen. Niet alleen de veiligheid zal verhoogd worden maar ook de leefbaarheid van een deel van de Hondzochtstraat zal sterk verbeteren.

een sterke gemeente

Pepingen moet zowel intern als extern een sterke gemeente zijn.
Intern kan dit door te werken aan een moderne organisatie met een optimale dienstverlening en een objectieve communicatie. Een klantgerichte werking en een klantvriendelijk onthaal van onze burgers, verenigingen, handelaars en landbouwers staan hoog op onze agenda. Daarom zullen we investeren in de dienstverlening en in infrastructuur zoals gebouwen (bijv. sporthal), wegen en fietspaden voor zover we dit financieel kunnen dragen.
Extern is het belangrijk dat we, hoewel we een kleine gemeente zijn, onze eigen handelaars en landbouwers zoveel mogelijk ondersteunen. De sterkte van een gemeente wordt mee gecreëerd door haar ondernemers. In een landelijke gemeente zijn dit vooral de lokale handelaars en de landbouwers. Ook met hen willen we in gesprek gaan. We willen hen actief ondersteunen via praktijkgerichte projecten.

CD&V Pepingen heeft onder speerpunt STERKE GEMEENTE twee grote ambities:
een DIENSTVERLENENDE en FINANCIEEL GEZONDE gemeente
sterk zijn dankzij LANDBOUW en HANDELAARS

Een DIENSTVERLENENDE en FINANCIEEL GEZONDE gemeente…
… willen we realiseren met volgende concrete programmapunten:

 • De ZAGERIJ maakt het mogelijk om een administratief dienstencentrum uit te bouwen dat de basis vormt voor een moderne, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening op een centrale plaats in de gemeente.
 • Een moderne gemeentelijke dienstverlening gaat uit van co-creatie met de burgers en inwoners. Wij willen de Pepingenaren inspraak geven en meer betrekken bij het gemeentelijk beleid. Voorbeelden uit andere gemeenten zoals buurtbabbels of een dorpsraad moeten ook in onze gemeente mogelijk zijn.
 • De gemeente wordt steeds meer een onderdeel van de samenleving en veranderingen en nieuws volgen elkaar in hoog tempo op. Daarom willen we investeren in transparante en efficiënte communicatie over dienstverlening, gemeentelijke projecten en activiteiten van verenigingen via een uitgebouwde website, sociale media en nieuwsbrieven.

Sterk zijn dankzij LANDBOUW en HANDELAARS …
… willen we realiseren met volgende concrete programmapunten:

 • Reeds in de vorige legislaturen heeft CD&V ervoor gezorgd dat er concreet samengewerkt wordt met de lokale landbouwers. Wij willen dit in de toekomst nog intensifiëren door met onze Pepingse landbouwers te bekijken hoe ze kunnen ingezet worden bij het onderhoud van de bermen en de ruilverkavelingswegen.
 • Veel boeren in onze gemeente zijn naast landbouwer ook handelaar geworden en leveren op de één of de andere wijze reeds rechtstreeks aan de consument. Het project “BUURDERIJ” is hier een prachtig voorbeeld van. We willen dit en andere projecten aanmoedigen en ondersteunen om op deze wijze mee te werken aan een leefbare en duurzame landbouw.
 • De Pepingse cadeaubon is sinds 1 januari 2018 een feit. Met deze bon kan je in alle Pepingse handelszaken terecht. We willen het project van deze bon verder uitbouwen.

Klik hier voor de volledige brochure

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.